Тэк хантэт йис уӆапса еӆӆы туӆув… | «Красный Север»
0°C

Лух Авт

Тэк хантэт йис уӆапса еӆӆы туӆув…

Щиты ун ёх «Ас нэ» па няврэмаң «Ас ай ёх» нэмпи арыты-якты тахайңан куща нэ Анастасия Алексеевна Новьюхова ястас. Ӆув пиӆаӆан ма Тэк куртан уйтантысам па арсыр верат эӆты инщассэм.


– Анастасия Алексеевна, наң, аӆпа, айтэӆн арыты-якты верңан пеӆа самаңа усан?

– Па муй, ванты, ащем Андрей Алексеевич Аликов (1909-1982-мет таӆатн ус) — Ун Вар куртаң ху. Ӆув Воӆаң Отечественной ляльн пошкан эӆты орытты хоята ус. Ёхи керӆас, веӆпасӆаты питас, пупи якты хотат верас, щишн ма айтэӆн вантсам, муй щирн ӆув па икет пиӆн туса вой арат па па арат арыйс, хоты сахат мир яксат, арсыр ощхуль ёнтты хотат вантсам. Манэма иса умащ ус. Щишн ма айтэӆн щи верат пеӆа самаңа усам па уӆапсаем сыс щит туӆам.

Ма Самарской район Ун Вар куртан Ас хаӆты тыӆащ 12-мет хатаӆан 1955-мет таӆн сэма питсам, муң семьяевн яң няврэм ус, ма — мет ай. 1964-мет таӆн муң семьяев Тэк курта касӆас, ма 9 таӆа йисам, щи таӆ веӆщи ашкулая масайм. Тата ма туп кат класс етшаптасам. Щаӆта па щи ёхӆы Кышик курта керӆасув, тата ма няӆ класс унты утаӆтысам. Щи таӆн аньтем антома йис, щишн Анна опем ащев па манэм Тэк курта тусӆы, ӆув щита ашкуӆайн няврэмат утаӆтыты нэңа рупитас. 5-8-мет классатн Устрём куртан утаӆтысам. Суматвошн яң класс етшаптасам. Ашкуӆайн утаӆтымем порайн кашаң емаң хатаӆан арысам па яксам. Еӆӆы Тупаӆ вошан радиста утаӆтысам. Тэк курта керӆасам па почта хотан связиста, щаӆта кущая рупитсам. Еша ус, Валерий Семёнович Новьюхован нэңа тусайм, хуӆам няврэм Надежда, Александр, Галина сэма питсат. Еӆӆы «Шоврые» хатӆ сыс ай няврэмат тайты хотан рупитсам. 1993-мет таӆн культура хота рупитты вохсайм.

Арат акатсаӆӆув, нэпека понтсаӆӆув па арыты питсаӆӆув. Хор: Людмила Шульгина.
Арат акатсаӆӆув, нэпека понтсаӆӆув па арыты питсаӆӆув. Хор: Людмила Шульгина.

– Хун Тэк куртан арыты-якты тахайңан тыйсаңан?

– «Ас нэ» 1980-мет таӆатн тыяс, кущая Светлана Васильевна Броваренко (Хандыбина) ус. Щи тумпийн «Суюв» няврэмаң якты таха ус, еӆӆы щит «Ас ай ёх» арыты-якты тахая йис.

Ма 2000-мет таӆн кущая йисам. «Ас нэ» тахайн няӆ ими уӆ, щит ма, Зоя Абрамовна Новьюхова, Галина Михайловна Курганова (Новьюхова) па Ираида Дмитриевна Макарова. Муң уна пелка ювам ёх, щит Константин Васильевич Новьюхов, Федосья Игнатьевна Новьюхова па Валентина Григорьевна Багишева (Рубахова) эӆты арат магнитофона ханшсув, щаӆта нэпека понтсаӆӆув, утаӆтысӆув па арыты питсув. Ханты йис уӆапса ӆэрамтам нэ Маина Афанасьевна Лапина (Неттина) щи арат ищи нох ханшас па «Тэк ёх арат» нэпек эсӆас. Там йисн етнхотӆув потартты отата нох ханшӆув. Ма ищи айӆтайе ханты арат ханшты питсам, щит ищи еша ӆавартшак, ханшӆам, щаӆта туңматӆам.

«Ас ай ёх» хоща 7-8 няврэм яңхаӆ, туп эви ашкуӆа етшаптас, мохты яӆап няврэм вуӆув. Щи арат таӆ сыс ар няврэм ус, ӆув кутэӆн Оля Отшамова, Лена Ковтун, Настя Аятова, Даша Новьюхова, Лена Новьюхова туса ващ тур сыйн арыӆат. Ин арсыр вошатн уӆӆат, рупитӆат, туп мосаӆ ки, ищи мохты ханты ар арыты муй па як якты верытӆат. Там йисн няврэмат туса якӆат. Ин мет ай няврэмат пиӆн рупитӆув. Ешауӆ ма щутщаты манӆам, щишн интам айӆат нэңат эӆты там арыты-якты тахайңан ураңан куща каншӆам.

Там йисн няврэмат туса якӆат па арыӆат. Хор: Людмила Шульгина.
Там йисн няврэмат туса якӆат па арыӆат. Хор: Людмила Шульгина.

Муң порайн ияха арсыр емаң хатӆата яңхиӆыӆув, ван кутан Ёмвоша. Ӆорвош район Ханты-Муши куртан «Ван рутат» фестивальн арыӆув, якӆув, етнхотат, хорамаң ӆуматты сохат вантыӆув. Ям арат таӆ ёхӆы Челябинской областьн усув, щита Россия мувтэӆ мир Бажовской XXIV-мет фестивальн нох питсув.

Щи тумпийн арсыр ими верата утаӆтаты харата яңхиӆыӆув. Муң кашаң ими ӆув ёнтам ӆумтам сохӆаӆн, сэвам ханшаң вайн па картам сак кеӆатн мир еӆпийн арыӆув па якӆув.

– Еӆӆы Тэк ханты мир уӆапса тувман муйсыр яӆап верат верты номас тайӆаты?

– Щиты щи арсыр емаң хатӆат ӆэщатты, яӆап арат ханшты, йис якат оша верты, ай пошхиет утаӆтыты. Муң, ванты, Тэкн анта туп емаң хатӆат ӆэщатӆув, щи тумпийн арсыр касапсайт, вантапсайт па па отат верӆув. Кашаң таӆ ропхаң курк тыӆащн куртан рупитты тахайт ёх кутэӆн юраң-щёмаң эстафета касапса верӆув. Там йисн яӆап щирн рупитты питсув.

Людмила Шульгина ханшам потар


2

0

0

0

0

0Темы